stano ČERNÝ: UŠATÝ ŠTVOREC

Fotografie z vernisáže 24.4.2006

      Stano Černý je síce absolventom grafickej špeciálky Albína Brunovského, ale pôvodne chcel študovať maľbu. Keďže nenašiel žiadnu silnú osobnosť, ktorá by ho na Oddelení maľby VŠVU upútala, rozhodol sa nastúpiť na odelenie grafiky a knižnej ilustrácie k prof. Abínovi Brunovskému. Stano Černý patrí do okruhu umelcov tzv. Novej maľby, ktorí v polovici 80. rokov priniesli na slovenskú výtvarnú scénu postmodernu, ktorá spochybnila viaceré premisy moderny, jednou z ktorých bola napríklad originalita. V našom prostredí je tzv. “Nová maľba” spojená s generáciou umelcov vstupujúcich do povedomia verejnosti okolo roku 1985 (D. Brunovský, S. Bubán, S. Bubánová, I. Csudai, L. Teren) a znamenala návrat ku klasickému maľovanému obrazu.

      V Európe bola Nová maľba prijatá na benátskom bienále v r. 1980. Ťažiskovou bola publikácia A. B. Olivu “La Transavanguardia”, v ktorej bola načrtnutá hlavná charakteristika transavantgardnej maľby – programový eklekticizmus, žánrový synkretizmus, subjektivizmus, ktorý umožňuje voľné používanie rôznych znakov a štýlov, pluralizmus tvorby.

      Programový eklekticizmus Černého tvorby vystihuje napríklad samotný názov tejto výstavy “Ušatý štvorec”, ktorý parafrázuje významné dielo jedného z najvýznamnejších predstaviteľov svetovej moderny K. Maleviča “Čierny štvorec na bielom pozadí”. Žánrový synkretizmus sa zasa prejavuje na jednej strane figurálnou, realistickou tvorbou, príbuznou Gauguinovej tvorbe po jeho pobyte na Haiti, ktorá bola inšpirovaná primitívnym umením Oceánie. Na strane druhej je to symbolická maľba, v ktorej využíva prvky pravekého umenia, ako je napr. štylizované keltské umenie, alebo znakové figúry majúce zdroj v tzv. tieňovej maľbe raného neolitu. Subjektivizmus umelca je v konečnom dôsledku charakteristický tým, že do výtvarných diel zakomponováva podivné novotvary vytvárajúce akési “Bestiarium” alebo používa tajomné znaky prevzaté z renesančnej alchýmie, čím vytvára nový mikrokozmos s vlastnou mytológiou.

Mgr. Viera Radziwill-Anoškinová

- - -