Ján Triaška: Maľba - Obraz - Implantát

Fotografie z vernisáže 25.5.2006

 

 Environment – Maľba

K výstave Jána Triašku: Maľba – Obraz – Implantát
(Galéria Občianskeho Združenia Artotéka)

      Tvorba Jána Triašku je nezaraditeľná. Táto jednoduchá veta, ktorá sa pomerne často objavuje v teoretických profiloch mnohých autorov, je u tohto umelca skutočne naplnená do posledného písmena. Práve nezaraditeľnosť, zámerné prehliadanie a prekračovanie rôznych “deliacich” čiar, sú významné vlastnosti, ktoré formujú charakter väčšiny jeho diel. Aj rekapitulácia jeho nedávnych aktivít, ako bola účasť na výstave Prievan - bilancujúcej prehliadky súčasnej maľby, výstava Izmus, projekt postavený na manipulovaných fotografiách, či multimediálny projekt zaradený na výstavu v Mobile studios v Bratislave je dôkazom neukotvenosti v konkrétnom médiu a žánri.1 Je zrejmé, že Triaška sa nechce definovať ani ako maliar, ani ako fotograf a ani ako videoumelec. Jeho miesto je niekde “medzi” týmito médiami. V pravom slova zmysle.

Cesta za maľbou? Alebo od nej?

      Listujúc Triaškovým portfóliom sa dá rekonštruovať nielen cesta, ktorou postupoval, ale dajú sa aj odčítať mechanizmy a zdroje jeho myslenia. V roku 1999 prestúpil z Akadémie v Novom Sade na Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, na Katedru maľby profesora Jána Bergera. Táto katedra je známa svojou obhajobou maľby, a najmä jej modernistických zásad. Triaška sa na novej pôde predstavil sériou kresieb Vlys (1999), dlhých 250 cm a širokých 50 cm, kde kresba opakujúcej sa hlavy je nielen klasicky kreslená, ale aj vyškrabávaná do vytvorených farebných vrstiev (napr. kávou).2 V nasledujúcich dvoch rokoch, to boli dva projekty, ktoré navonok možno ani tak vzájomne nesúvisia, ale v svetle súčasnej Triaškovej tvorby, patria k dôležitým udalostiam stojacim pri formovaní jeho tvorby. Najprv to bol Priestor (2000), postavený na ilúzii prenikania dvoch obytných priestorov v jeden. V podstate jednoduchý princíp, založený na premietaní diapozitívov rôznych predmetov nasnímaných v jednom priestore tak, aby v hostiteľskom - v tom reálnom, vyzneli ako nápaditá vizuálna hra. Maliarska séria Katarakta (2001) je navonok abstraktná maľba, ale autor tu po prvý krát použil svetlo (reflektor s farebným svetlom), ako manipulujúci efekt vytvárajúci zvláštnu a zneisťujúcu ilúziu, na ploche maľovaného obrazu. Pracovné postupy ako prekrývanie, kombinovanie a mixovanie, vlastné spomenutým dielam, sa postupne stali určujúcimi princípmi nasledujúcej Triaškovej tvorby.3

      Vysokú školu výtvarných umení absolvoval magisterskou prácou Epileptický králik (2003). Je postavený už ako intermediálny projekt, kde na obraz 230x300 cm dataprojektorom premieta celoplošnú počítačovú animáciu.4 Túto počítačovú animáciu nazval implantátom v médiu maľby, ktorý práve komunikáciou a prelínaním s ňou dotvára obsah a formu diela.5

      Princíp “implantátov” však nie je nový, ale bol doteraz spájaný skôr s dejinami videoumenia a iných médií. Wolf Vostel už koncom päťdesiatych rokov včlenil do svojich dekoláží blikajúce televízne obrazovky a Nam June Paik integroval televízory a videotechnológie do konštruovaných skulptúr. A vôbec, avantgardné umenie bolo vždy otvorené rôznym technickým vynálezom. Svetlo a pohyb sa využívali v kinetických a v svetelných objektoch a samozrejme v dielach prekračujúcich klasické umelecké druhy smerom k multimediálnym prejavom (asambláže, environmenty, akčné umenie). Na Slovensku rozptýlené stopy vedú napríklad k dielu Stana Filka, ktorý vo svojich raných environmentoch miešal pop–art, konceptuálne, akčné umenie s videoprojekciami, alebo k maľbám Daniela Fishera, ktorý ich podrobuje a vystavuje rôznym intermediálnym vzťahom.

Manipulovaná maľba

      Posledné dva roky si Ján Triaška naplno užíva výhod intermediálneho umelca a nezväzuje sa problematikou len jedného média. V množstve rôznych aktivít sa naďalej objavuje predchádzajúca téma “vsuvky” – implantátu, nateraz reprezentovaná cyklami Green screen (2004-2006). Veľkorozmerná, viac menej abstraktná maľba sa stane opäť priestorom pre počítačovú animáciu, ale tentokrát už ide o “hru” zjavujúcich sa a miznúcich postáv, zobrazených v typickom piktograme človeka.6 Ako paralela vzniká cyklus malieb Headless, ktoré sú “len” maľovanými obrazmi, s identickou témou objavujúcou sa v intermediálnom Green Screen.7 Maľby na prvý pohľad budia zdanie, že autorovi šlo predovšetkým o hru abstraktných farebných plôch. Až v druhom pláne, ako votrelci v abstraktnom príbehu maľby, sa vynárajú postavičky, ktoré rozohrávajú svoj vlastný príbeh naznačený v čitateľných gestách týchto figurálnych znakov.

      Výstava Maľba-Obraz-Implantát (Galéria Občianskeho Združenia Artotéka) je inventúrou predchádzajúceho trojročného programu. Päť veľkorozmerných malieb (230x300cm) na jednej strane a päť počítačových animácií na strane druhej. Takže zo stretnutia MAĽBY A IMPLANTÁTU vznikne OBRAZ. Na jeho ploche sa odohráva finále celého projektu. V maľbách autor ponúka bohatú škálu výrazu od formálnych hier farby a tvarov, až po figurálne kompozície preplnené hravými, alebo naopak depresívnymi príbehmi. Každá počítačová animácia vychádza z povahy tej maľby, ktorej prináleží. Niekde je to len “posun obrazu” ako očný klam, niekde dômyselná figurálna animácia rozohrávajúca divadelné predstavenie. A čo je vlastne Triaškovým zámerom? Určite zotrieť hranice medzi klasickými a novými médiami, pretože sa rozhodol NEVIDIEŤ rozdiely medzi “snímaním” reality klasickou metódou a digitálnou technológiou. Média postavil do hry, kde už nevystupujú proti sebe, ale skôr hrajú hru toho druhého.

      Jednoducho ČARUJE.


Beata Jablonská


Poznámky:
1. Prievan. Prehliadka súčasnej maľby 2000-2005. Kurátori: R.Gregor a Beata Jablonská. Považská galéria umenia, Žilina; Štátna galéria Banská Bystrica; Galerie hlavního města Prahy – Galerie u Zlatého prestenu, Praha; Galéria P.M.Bohúňa, Liptovský Mikuláš.
Izmus. Kurátorka L.Gregorová. Cik-Cak centrum, Bratislava, 2006.
Mobile Studios. Projekt bol súčasťou festivalu Multipalce. Bratislava, 2006.
2. Do tejto série patrí cyklus Tautológia, kombinovaná technika, 2001.
3. Cykly ako Digresia, polyptych, kombinovaná technika, 2002, Dualizmy, fotografie, 2003, Bioscop, intermediálna videoprojekcia, 2002, Pláž, počítačová tlač, 2003.
4. Počítačová animácia bola vytvorená v spolupráci s Robertom Paršom.
5. Problematike impantátu v maľbe sa venuje v teoretickej dizertačnej práci: Implantát- obraz- maľba. Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava. 2005.
6. Ide o akrylové maľby v rozmere 230x300cm     

- - -