Jitka Bezúrová-Mošková
Snové svety

Fotografie z vernisáže 10.11.2008

      Jitka Bezúrová – Mošková sa zaraďuje k jedným z absolventov dnes už legendárneho oddelenia knižnej grafiky a ilustrácie pod vedením Prof. Albína Brunovského na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Aj ona sa, ako mnohí žiaci Albína Brunovského, nezamerala len na grafickú tvorbu, ale venuje sa aj kresbe, maľbe a ilustrácii.

      Výtvarné vyjadrenie však nie je to jediné, ktoré je pre ňu typické. Okrem vzťahu k obrazu ako k médiu sprostredkujúcemu myšlienky a vnútorné pocity, je pre ňu veľmi dôležité aj vyjadrenie pomocou slov. Koniec koncov, dôkazom toho je aj básnická zbierka „Svetlo“, ktorá vyšla v roku 1999. Spojením oboch týchto médií je aj inštalácia „Boh – Láska – Radosť – Pokoj – Ticho – Melanchólia – Samota“(2007, sololit, olej), v ktorej harmonicky kombinuje maliarsku poetiku v symbióze so slovom.

      Jej tvorba je silno ovplyvnená vlastnými vnútornými pocitmi, ktoré sa prelínajú so skutočnosťou, snami a fantáziou. Nie je jej cudzia ani poetika, ktorá je ľahko ovplyvnená vierou – v jej obrazoch sa stretávame s motívmi levitujúcich anjelov, napr. Zimný anjel (olej,sololit, 2008), archy... Avšak tieto biblické motívy nás nechcú prvoplánovo vtiahnuť do sveta náboženstva. Je to skôr len jemný náznak toho, že okrem nášho sú tu ešte aj iné svety, o ktorých v podstate nevieme vôbec nič. Okrem toho v jej tvorbe môžeme nájsť aj lyrizované a štylizované motívy krajín a záhrad.

      Typickými pre jej tvorbu sú hlavne poetika, lyrika a emócie. Možno to nie sú obrovské a bombastické emotívne výbuchy, ktoré by nás úplne zahltili, skôr sú to krehké vyjadrenia autorkiných momentálnych nálad a pocitov. Zažité skúsenosti a vnútorné pocitové stavy pretransformováva do svojich kompozícií, pre ktoré je typická ich predovšetkým modrá farebnosť. Modrá len podčiarkuje silný emotívny náboj jej obrazov a autorka ju dopĺňa s ďalšími farebnými akcentmi.

      Okrem malieb sa Jitka Bezúrová – Mošková na tejto výstave prezentuje aj svojou grafickou tvorbou. V nej môžeme vidieť mimoriadny zmysel pre detail, ale aj tu prevláda jemnosť, ba priam až éterickosť s akou spracúva daný motív na každom grafickom liste. Najčastejšie využíva motív leptu a suchej ihly, a aj tu, rovnako ako v maľbe, prevláda meditatívna a emotívna modrá farba.

      Celkovo je na tejto výstave prezentovaných viac ako 30 maliarskych a grafických diel, a myslím si, že nám umožňujú komplexný pohľad na tvorbu Jitky Bezúrovej – Moškovej.

Mgr. Viera Anoškinová

        

      

- - -